No­we tra­sy bie­go­we - Pro­jekt: ”Jaz­da na nar­tach bie­go­wych w tu­ry­stycz­nej de­sty­na­cji Kra­lic­ky Snie­znik – Śnież­nik – Gó­ry Bial­skie”

Gmi­na Stro­nie Ślą­skie wraz ze Sta­rym Me­stem oraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Gmin Or­lic­ko,  w la­tach 2013-2015 bę­dzie re­ali­zo­wa­ła pro­jekt, pt.: ”Jaz­da na nar­tach bie­go­wych w tu­ry­stycz­nej de­sty­na­cji Kra­lic­ky Snie­znik – Śnież­nik – Gó­ry Bial­skie” Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Ro­zwo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Współ­pra­cy Trans­gra­nicz­nej Re­pu­bli­ka Cze­ska – Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska 2007 – 2013.

W ra­mach te­go pro­jek­tu, po pol­skiej stro­nie Gór Bial­skich i Ma­sy­wu Śnież­ni­ka przy­go­to­wa­nych zo­sta­ło 68 km ozna­ko­wa­nych szla­ków ( ko­lor czar­no­-po­ma­rań­czo­wy), z miej­sca­mi star­tu w : Bie­li­cach, No­wej Mo­ra­wie,Ka­mie­ni­cy, Bo­le­sła­wo­wie, Klet­nie, Ja­no­wej Gó­rze i Sien­nej.

Wię­cej in­for­ma­cji o tra­sach nar­ciar­skich na stro­nie:  www.stro­nie.pl

In­for­mu­je­my, że map­ki z tra­sa­mi oraz prze­wod­ni­ki nar­ciar­stwa bie­go­we­go

Do­stęp­ne są w Urzę­dzie Miej­skim w Stro­niu Ślą­skim oraz w CETi­Ku.

Szlaki narciarstwa biegowego górne Bielice – Paprsek ratrakuje Chata Paprsek w Czechach, Na stronie www.paprsek.net umieszczane są informacje o aktualnej sytuacji na szlakach.

Po polskiej stronie, szlak rozpoczyna się 500 m powyżej leśniczówki w górnych Bielicach i biegnie wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej, główną osią doliny. Odległość od leśniczówki w Bielicach do skrzyżowania ze szlakami Velky i Maly Sengen (którymi dojść można do Paprska i włączyć sie w cały system szlaków po stronie czeskiej) wynosi 5,5 km. Łączna dlugość wszystkich szlaków po polskiej i czeskiej stronie wynosi 85 km.

Mapa szlaków narciarstwa biegowego Bielice - Paprsek (7,74 MB, pdf) dostępna jest na stronie internetowej: http://static.stronie.pl/download/attachment/757/szlaknarciarstwabiegowegobielicepaprsek.pdf. Ulotki - mapki dostępne są w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

©2002-2024 Anna Sobańska-Maj | Polityka prywatności - pliki cokies. Bielice - gdzieś na końcu świata. Urokliwa wieś koło Stronia Śląskiego.